Caramel Sundae

Caramel Sundae
#photography, #soft serve, #cherry, #bokeh, #food porn