Blueberry mug cake

Blueberry mug cake
#Blueberry, #mug, #cake